واژه نامه
 
      واژه نامه  گرد آوری شده بدست هموندان انجمن خورشید توس   www.khorshid-e-toos.com
     
   برپایه نوشته ها و واژه نامه های باشنده در تارنماهای:
  انجمن پارسی سره http://www.farsisare.com
  فارسی سره - خورشید وش http://farsi-sare.khorshidvash.com
  زبان و ادبیات فارسی http://aryaadib.blogfa.com
  پارسی را پاس داریم واژه نامه گرد آوری شده توسط تارنمای ایرانیان بلژیک  www.iranian.be

 
     واژه نامه های دیگر
  واژه نامک:  فرهنگ واژه های دشوار شاهنامه - عبدالحسین نوشین http://shahnameh.eu
  واژه نامه اوستایی - پهلوی http://www.ariarman.com/index.html


Return