شاهنامه خوانی


هفته قبل از تاریخ ملاقات، مسؤل اشعار انتخابی (مرورگر) نسخه ای از اشعار و واژه نامه مربوطه اش را آماده دسترسی توسط چاپ ساده نموده است (PDF or HTML) و در اختیار شرکت کنندگان قرار میدهد. روش برگذاری جلسات ماهیانه شاهنامه خوانی بشرح زیر است:

1.   سر آغاز (5 دقیقه): شروع جلسه با همخوانی منتخب ثابتی از اشعار   
2.   بحث روز (50 دقیقه): خواندن چند بیتی (5-6 بیت) از شعر روز توسط مرورگر. سپس مرورگر توضیحات لازم در مورد بیت های  خوانده شده از جمله مقایسه نسخه های چاپی مختلف شاهنامه (چاپ مسکو، چاپ فلورانس، غیره) را ارائه میدهد.
- شرکت کنندگان جلسه در صورت تمایل وارد بحث در مورد بیت های خوانده شده میگردند
- پس از بحث، شرکت کنندگان بیت های مرور شده را بصورت همخوانی با یکدیگر میخوانند
سپس مرورگر آغاز به خواندن چند بیت بعدی مینماید . . . .
3.   (10 دقیقه) تنفس و دید و بازدید  
4.   (10 دقیقه) گفتگوی آزاد و اشتراک عقاید  
5.   (40 دقیقه) سخنرانی ویا بحث در مورد موضوعات انتخابی ماه


 اشعار ماه جون:

رفتن سام به جنگ مهراب

اشعارخوانده شده در گردهم آئی های قبلی

آگاه شدن منوچهر از کار زال و رودابه
آگاهی شدن مهراب از کار دخترش
رای زدن سام با موبدان از کار زال
آگاهی یافتن سیندخت از کار رودابه
رای زدن زال با موبدان در کار رودابه
رفتن زال به نزد رودابه
بازگشتن کنیزکان به نزد رودابه
رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال زر
رای زدن رودابه با کنیزکان
آمدن زال به نزد مهراب کابلی
آگه شدن منوچهر از کار سام و زال زر
گفتار اندر زادن زال
پادشاهی منوچهر صد و بیست سال بود
گریختن سلم و کشته شدن او به دست منوچهر
تاخت کردن کاکوی نبیره ي ضحاک
فتح نامه منوچهر نزد فریدون
گرفتن قارن دژ الاني را
کشته شدن تور بر دست منوچهر
تاخت کردن منوچهر برسپاه تور
فرستادن فریدون منوچهر را به جنگ تور و سلم
آگاهی شدن سلم و تور از منوچهر
گفتار اندر زادن دختر ایرج
آگاهی یافتن فریدون از کشته شدن ایرج
کشته شدن ایرج بر دست برادران
رفتن ایرج به نزد برادران
بخش کردن فریدون جهان را بر پسران
آزمودن فریدون پسران خود را
رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن
پاسخ دادن شاه یمن جندل را
فرستادن فریدون جندل را به یمن
برتخت نشستن فریدون
بند کردن فریدون ضحاک را
داستان فریدون با وکیل ضحاک
دیدن فریدون دختران جمشید را
رفتن فریدون به جنگ ضحاک
داستان ضحاک با کاوه ی آهنگر
پرسیدن فریدون نژاد خود را از مادر
اندر زادن فریدون

مقاله ای از سایت http://www.iranianshistoryonthisday.com
اهمیت پرچم ایران باستان در میدان جنگ و برای سرباز ایرانی


Return